نقش دخانیات در بیماری لثه

/
سیگار و دخانیات چگونه باعث بیماری لثه می شود؟ اگر پس از سال ها سیگار ترک شود، تاثیری روی سلامت لثه و دندان‌ها دارد؟

نقش دیابت در بیماری های دهان و دندان

/
تاثیر بیماری دیابت در پوسیدگی دندان چیست؟ چگونه می توان اثر دیابت بر سلامت دهان و دندان را کاهش داد؟ دیابت و بیماری دهان و دندان

تاثیر دارچین بر لثه ها: آیا در درمان دندان درد موثر است؟

/
آیا دارچین در درمان دندان درد موثر است؟ آیا می توان از دارچین برای درمان ژنژیویت استفاده کرد؟ دارچین چگونه با عفونت مبارزه می کند؟