پیوند بافت لثه

پس از درمان ارتدنسی در افراد زیادی موارد تحلیل لثه مانند این بیمار دیده می‌شود.در این کیس با وجود تحلیل زیاد، ثبات پوشش کامل ریشه و افزایش ضخامت نسج حتی هفت ماه پس از جراحی دیده می‌شود.